Regulamin

Ostatnia modyfikacja: 2017-12-01 00:00:00

§1 Określenie stron

 1. Administratorem i Organizatorem serwisu jest firma Oskar Rybczyński, działająca we własnym imieniu z siedzibą w 99-300 Kutno, ul. Dębowa 1/39 o numerze NIP: 5611550703, REGON: 368710883, zwana dalej Serwisem.
 2. Użytkownikiem jest każda osoba, korzystająca z numerów głosowych Premium o podwyższonej płatności, lub wysyłających SMS'y pod numery Premium, bądź korzystająca z usługi Czat z wróżką czy Callback, jak i usług przedpłaconych takich jak email. Użytkownikiem portalu jest także osoba korzystająca z innych form komunikacji w tym miejscu nie określonych.
 3. Użytkownikiem korzystającym z Serwisu może być tylko osoba pełnoletnia, o pełnej zdolności do czynnosci prawnych. Wobec tego użytkownik oświadcza, że jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

§2 Przedmiot i zakres usług

 1. Celem działalności Serwisu jest świadczenie usług ezoterycznych pomiędzy Użytkownikami a Serwisem.
 2. Każdy użytkownik korzystający z usług Serwisu m.in połączeń głosowych na Numery Premium, wiadomości SMS, Czat, Callback, połączenia przedpłacone, wróżba, email przyjmuje do wiadomości, że traci prawo odstąpienia od umowy z chwilą wykonania usługi, jednocześnie oświadczając, że chce aby zamówiona usługa została zrealizowana natychmiast zgodnie z indywidualnymi wytycznymi Użytkownika. Wobec powyższego zamówione usługi są widoczne dla serwisu od razu po otrzymaniu przez serwis zapłaty i zamówienia. Skutkuje to utratą prawa do odstąpienia od umowy.
 3. Użytkownik oświadcza, że umowa zostaje zawarta w chwili nawiązania połączenia głosowego na numer Premium, a przedmiot umowy wykonany w całości z chwilą zakończenia ruchu telekomunikacyjnego, bądź wysłania wiadomości SMS przez użytkownika, lub w usłudze przedpłaconej wróżba, bądź połączeń na numery przedpłacone, czy wysłania zapytania poprzez inne formy kontaktu takie jak E-Mail, jedno pytanie, czat. Także usługi nie określone w tym miejscu a dostępne w Serwisie.
 4. Przy każdym numerze Premium i numerze SMS Premium znajduje się koszt wykonania zdarzenia. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Połączenia Premium rozliczane są co minutę z góry, 1 wiadomość SMS licząca 160 znaków bez znaków polskich i emotikonek. Wiadomość z polskimi znakami, emotikonami, bądź przekraczającymi 160 znaków (łącznie ze spacjami) będzie traktowana jako kilka zdarzeń /w zależności od modelu telefonu użytkownika. Wszelkie ceny są ostateczną ceną jaką płaci Użytkownik (zawierającą podatek VAT).
 5. Serwis działa 24 godziny na dobę. Jeśli Serwis nie odbierze połączenia Premium nie są naliczane opłaty - czas oczekiwania na połączenie z Serwisem jest bezpłatny.
 6. Czas realizacji usługi Email, SMS Premium (a także sms przedpłacony, czy Wróżba, 1 pytanie, pytanie) wynosi do 24 godzin roboczych max. Serwis odpowiada tylko w zakresie ezoteryki, wróżb, astrologii, Tarota. Pytania nie dotyczące serwisu moga pozostać bez odpowiedzi.
 7. Klient wysyłający SMS Premium (lub SMS przedpłacony, czy korzystający z połączeń głosowych) pod numery dostępny w Serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS, czy email z portalu WrozbyTarot.Online. Wiadomości te będą informowały o promocjach i usługach w Serwisach i nie będą wysyłane częściej niż raz na 90 dni. Użytkownik może w każdej chwili dezaktywować powiadomienia tego typu, po zalogowaniu w ustawieniach konta w tym serwisie jak i serwisie WrozbyTarot.Online. Wiadomości te będą wysyłane tylko przez Administracje Serwisu, która jest jednocześnie Administracja portalu WrozbyTarot.Online, nikomu, niczemu, żadnej osobie, firmie, jednostce prawnej czy nieprawnej nie zostaną przekazane Państwa żadne dane, ani Państwa numer telefonu.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że porady udzielone w ramach świadczenia usług nie są poradami wiążącymi, a stanowiącymi rozrywkę. Porady te nie zastępują porad prawnych, medycznych, finansowych, psychologicznych ani żadnych innych porad. Sama treść porady nie może stanowić podstaw do złożenia reklamacji, użytkownik godzi się, że jest to rozrywka.
 9. Usługi SMS PREMIUM, oraz Numery Premium działają tylko z polskich numerów telefonów chyba, że zaznaczono inaczej (np. połączenia z Niemiec, czy pod numer prepaid z całego świata). Z całego świata działają także usługi takie jak E-Mail, Wróżba, Czat
 10. Bezpieczne rozliczanie transakcji gwarantuje PayNow, w przypadku skorzystania ze standardowego przelewu mBank lub Santander Bank Polska w zależności od wyboru. Serwis oświadcza, że rachunki podane do dokonywania wpłat znajdują się na białej liście VAT. Do każdej opłaconej usługi użytkownik może zgłosić chęć otrzymania fakruty/rachunku.
 11. Dostępne formy płatności: płatność z PayNow, przelewy na konto bankowe w, Santander Bank, mBank, Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności jeśli zaistnieje taka potrzeba przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności dla usług przedpłaconych.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Polski.
 15. Wszelkie spory wynikające z korzystania z serwisu rozpatrywał będzie Sąd Właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Serwis.

§3 Prywatność

 1. Wszelkie dane osobowe użytkowników NIE są w żaden sposób przetwarzane, ani udostępniane innym podmiotom. Użytkownik nie musi podać danych osobowych, jeśli jednak je poda, po wykonaniu umowy zostaną one natychmiast zniszczone przez Serwis. Użytkownik nie ma obowiązku podawania swoich prawdziwych danych osobowych.
 2. Serwis nie kontaktuje się jako pierwszy z użytkownikami, chyba, ze po wysłaniu prośby z formularza kontaktowego, lub maila. Nie nękamy SMSami, nie wysyłamy zastraszających treści. Jeśli skontaktujesz się z Serwisem poprzez SMS - Twój numer użyty zostanie tylko do wysłania odpowiedzi na Twoją wiadomość i bezpiecznie zaarchiwizowany dla celów np. reklamacyjnych przez okres 12 miesięcy od momentu pozyskania, lub wysłania powiadomienia zgodnie z §2. Dane w postaci numeru telefonu nie będą nigdy nikomu przekazywane, sprzedawane, udostępniane etc.
 3. Użytkownik podczas rejestracji w Serwisie, lub portalu wrozbytarot.online podaje nazwę użytkownika, adres e-mail i hasło, może podać także telefon, lub imię, jeśli sobie tego życzy. Imię nie jest obowiązkowe, nie musi być też prawdziwe. Nie jest obowiązkowe podanie numeru telefonu, lecz niezbędne do wykonania usługi CallBack, numer telefonu można dowolnie modyfikować nieograniczoną ilość razy w tym usuwać. Usunięcie numeru telefonu ze strony przez użytkownika oznacza całkowicie usunięcie go z bazy danych serwisu. Użytkownik podający numer telefonu oświadcza, iż jest to jego prywatny numer telefonu, zarejestrowany u operatora na jego dane. Serwis ma prawo to sprawdzić wysyłając jednorazowy kod do potwerdzenia numeru telefonu.
 4. Rejestrjąc się w Serwisie, Użytkownik rejestruje się jednocześnie na portalu Wrozbytarot.online, gdzie regulamin jest identyczny. Nie zwalnia to jednak Użytkownika z obowiązku zapoznania się z regulaminem portalu WrozbyTarot.online. Użytkownik może, ale nie musi korzystać przez wspomniany portal z usług wróżbity Oskara, czy usług innych wróżek dostępnych na portalu WrozbyTarot.Online
 5. Podany podczas rejestracji adres e-mail może zostać zweryfikowany poprzez wysłanie wiadomości z kodem/linkiem aktywacyjnym. Jeśli wiadomość nie zostanie odebrana, ani Użytkownik nie potwierdzi klikając w odpowiedni link w wysłanej wiadomości, wraz ze środkami finansowymi zgromadzonymi na koncie, konto zostaje usunięte z systemów. Wspołpracujemy z organami ścigania, za każdym razem, gdy o to oficjalnie (pisemnie) poproszą, wtedy przekazujemy im wszelkie dane jakie Serwis posiada, czyli logi serwera www (adres IP, nazwę przeglądarki użytkownika, oraz strony, które Użytkownik odwiedzał.
 6. Dane użyte podczas rejestracji nie będą nigdzie wykorzystywane - wyjątkiem stanowi tutaj usługa CallBack lub połączenia przedpłacone, gdzie po jej zamówieniu oraz opłaceniu system jednorazowo wykorzysta podany podczas rejestracji numer telefonu do nawiązania połączenia z Serwisem.
 7. Przetwarzane danych podanych podczas rejestracji służy wyłącznie do korzystania z Serwisu lub portalu wrozbytarot.online.
 8. Dane użytkowników nigdy nie będą przetwarzane w inny sposób niż opisany w niniejszym regulaminie. Nie będą ani sprzedawane nigdy, ani udostępniane (za wyjątkiem organów ścigania na pisemne wezwanie).
 9. Dane użytkowników są w pełni bezpieczne - nie wykorzystujemy danych Użytkowników, nie sprzedajemy, nie przekazujemy innym podmiotom, osobom czy firmom, nie nakłaniamy do skorzystania z żadnych usług, ani ich nikomu, ani niczemu nie sprzedajemy!
 10. Użytkownik może w każdej chwili zmieniać swoje dane podane podczas rejestracji oraz usunąć swoje konto, co wiąże się z trwałym usunięciem wszystkich danych, które Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym. Dane usuwane są trwale bez możliwości ich odzyskania po potwierdzeniu żądania w postaci kliknięcia w wygenerowany link, który przyjdzie na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 11. Użytkownik zgłaszający reklamację, otrzyma na nią odpowiedź dowolną formą kontaktu podaną do wiadomości portalu. Oznacza to tyle, że zgłaszając reklamację telefonicznie, po jej rozpatrzeniu odpowiedź możesz otrzymać na adres e-mailowy. Może także oznaczać, że zgłaszając reklamację e-mailem otrzymasz odpowiedź telefonicznie, jeśli podałeś w serwisie numer telefonu.

§4 Usługi przedpłacone

 1. Usługi Prepaid tzn. przedpłacone to wszystkie inne usługi niż usługi Premium. To usługi, za które płatność dokonywana jest przez Serwis, a nie operatorowi telekomunikacyjnemu. Są to m.in Czat z wróżką , CallBack, Email w tym email z wyceną, Wróżba, 1 pytanie. Usługi dostarczane są niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia, w zindywidualizowany sposób, wyłącznie dla konkretnego Uzytkownika, co będzie skutkowało utratą prawa do odstąpienia umowy.
 2. Usługi PrePaid tzn. przedpłacone świadczone są bez ograniczeń terytorialnych. Możesz z nich skorzystać z każdego miejsca na Świecie, a gdy dostępny będzie Internet we Wszechświecie to takze i tam ;-)
 3. W przypadku zakupienia większej ilości minut niż użytkownik wykorzysta, niewykorzystane minuty wracają na konto użytkownika w Serwisie w formie doładowania portfela elektronicznego (stanu konta).
 4. Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Serwisu i portalu WrozbyTarot.Online - korzystanie z usług Serwisu, czy portalu oznacza przyjęcie i akceptację Regulaminów Serwisu i portalu w całości.

§5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje należy kierować elektronicznie pod adres: bok[@]wrozbitaoskar.pl usuwając kwadratowe nawiasy, bądź telefonicznie pod numer +48 22 896 66 65
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu max 14 dni roboczych (zazwyczaj w ciągu jednego dnia roboczego), w przypadkach, kiedy reklamacja wymaga uzyskanie danych od innego operatora, czas ten ulega wydłużeniu do czasu otrzymania odpowiedzi, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Dzięki temu, że sami jesteśmy publicznie dostępnym operatorem telekomunikacyjnym możemy bardzo szybko rozpatrywać reklamację. Takie rzeczy tylko u nas :-) A może chcesz skorzystać z naszych usług telekomunikacyjnych? Jeśli potrzebujesz numeracji stacjonarnej w najnizszej cenie lub najtańszych na świecie połączeń wychodzących wejdź na: arkanavoip.pl

Logowanie

Zaloguj z:

lub

Rejestracja

Bezpieczne płatności dzięki Stripe zapłacisz:

Info: Zapłacisz także automatycznym, szybkim przelewem online i BLIKIEM dzięki integracji z PayNow